Zdravstveno
Индивидуално Семејно Семејно со дополнителен ризик породување, офталмологија и стоматологија
/Со склучување на полиса за семејно приватно здравствено осигурување се применува каренца од 2 месеци, која не се применува во случај на акутна состојба предизвикана од незгода на осигуреникот.
Мораториум од 6 месец и за малигни и хронични заболувања. Малигни и хронични заболувања кои се дијагностицирани или чии што симптоми се манифестирани пред почеток на осигурувањето, како и во првите 6 месеци од почетокот осигурување се исклучени од семејното приватно здравствено осигурување. Претходни сосотојби не се предмет на осигурување.
Претходни болести не се предмет на осигурување./
ОДБЕРЕТЕ ПАКЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ * OСИГУРЕНИ СУМИ / ЛИМИТИ
Осигурени ризици Старт* Комфор Премиум
1. Лекување на малигни заболувања / 20.000 € 20.000 €
2. Болничко лекување 3.000 € 7.000 € 10.000 €
а. Болничко лекување со хируршка интервенција 3.000 € 7.000 € 10.000 €
б. Болничко лекување без хируршка интервенција / 1.000 € 1.000 €
в. Ендоскопски интервенции со имплант / 2.000 € 3.000 €
г. Ендоскопски интервенции без имплант / 1.000 € 1.000 €
д. Дневен надомест за болничко лекување во ЈЗУ - 50 евра дневно, до 5 дена 250 € 250 € 250 €
3. Превоз со санитетско возило / 500 € 500 €
4. Превентивни прегледи или амбулантно лекување /без препишани лекови/ / 65 € 100 €
5. Амбулантно лекување со вклучени препишани лекови /50% учество во секоја штета/ / / 500 €
Хронични болести настанати по почеток на осигурувањето Вклучено во сите пакети
Број на амбулантни прегледи Неограничено до наведениот лимит по пакет
Месечна премија за сите членови на едно семејство / 2.000 денари 3.350 денари
Месечна премија по член /минимална месечна премија по полиса 600 ден./ 300* ден. / /

* Пакетот Старт е достапен со доплата за дополнителен ризик и повеќегодишен договор за лојалност.

CAPTCHA Image
payment methods