Obnova AO
Само за веќе регистрирани возила.
Датумот на почеток на важност на полисата мора да биде на денот или после денот на регистрација.
Вашата АО полиса можете да ја обновите најрано 30 дена пред истекот на претходната.
Доколку вашата полиса е со истечен рок, истата ќе биде издадена со денешен датум и возилото мора да се регистрира денес.
За информации како најлесно да купите АО полиса јавете се на 02/ 15 888.

Ве молиме внесете ги бараните податоци од вашата сообраќајна дозвола

/сите полиња се задолжителни/
CAPTCHA Image

Потврда

payment methods
Zdravstveno